รายงานการพัฒนาชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน “วัสดุรอบตัว” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทรงาม

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

                  “วัสดุรอบตัว” เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่า

                    เกณฑ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนไทรงาม

ชื่อผู้ศึกษา        นางชาลี  เทศนอก

สังกัด             โรงเรียนไทรงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีการศึกษา      2559

บทคัดย่อ

  1. การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง “วัสดุรอบตัว”  โรงเรียนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ๒) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่อง  “วัสดุรอบตัว” วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  เรื่องวัสดุรอบตัว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนไทรงาม อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2559  จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sanpling) เนื่องจากเป็นนักเรียนประจำชั้น   เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1)  ชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องวัสดุรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด  2)  แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3) แผนการจัดการเรียนรู้สำหรับใช้กับชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องวัสดุรอบตัว จำนวน 11 แผน เวลา 18 ชั่วโมง  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้            ชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องวัสดุรอบตัว  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบแบบ t-test

         ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องวัสดุรอบตัว สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 84.17/83.33  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่องวัสดุรอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

About banpakhuai