การประชุมคณะกรรมการสร้างเครื่องมือนิเทศฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเครืื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานตามจุดเน้น ตัวชี้วัด มาตรการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมมูลนิธิ วันที่ 29  มกราคม  2561
สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0004_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0005_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0007_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0008_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0009_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0010_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0011_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0012_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0013_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0014_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0015_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0016_resize สร้างเครื่องมือนิเทศ_๑๘๐๑๒๙_0017_resize

kornkanok

About kornkanok