“การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ”

ผู้บริหารทางการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัด ร่วมรับฟัง VDO Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง "การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ" โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 840 คน ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง วันที่  26 มกราคม 2561


การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0001_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0002_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0003_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0004_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0005_resize 290DE2FB-AF2F-4E7F-8922-A429E73BDC761E1AF0BE-68D0-442D-97CB-120C954AF732 AA6BF3C8-62C9-4037-9DF3-C78C29735382 การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0007_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0008_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0009_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0010_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0011_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0012_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0013_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0014_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0015_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0016_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0017_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0018_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0019_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0020_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0021_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0022_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0023_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0024_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0025_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0026_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0027_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0028_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0029_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0030_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0031_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0032_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0033_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0034_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0035_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0036_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0037_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0038_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0039_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0040_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0041_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0042_resize การนำมาตรฐานการเรียน_๑๘๐๑๒๖_0043_resize

kornkanok

About kornkanok