โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อโครงการ : สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ชื่อนวัตกรรม  : การส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้กลยุทธ์  BANHUAIRET   Model 

โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ  กลุ่มโรงเรียน น้ำผุด – โพธาราม   สพป.ตรัง เขต 1

ชื่อเจ้าของผลงาน   นางธรินทร์รัษฎิ์  ทองสุข / นางภัทรพร  ผลธรรมปาลิต

โทรศัพท์    064  9694 535 

…………………………………………………….

การส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้กลยุทธ์   BANHUAIRET   Model  ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  มีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้ กลยุทธ์       BANHUAIRET   Model   ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริม ให้นักเรียนทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข   มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้    ขั้นเตรียมการ ๑. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา  จากการประชุมครูประจำชั้น  แล้วนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหาของนักเรียน ๓. ประชุม  วางแผน  ร่วมกับครูประจำชั้น เพื่อทำความเข้าใจนโยบาย สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข   ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเพื่อกำหนดกิจกรรมส่งเสริมที่เหมาะสมกับนักเรียน  จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ      ๕. สร้างเครื่องมือประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้แก่ แบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริม  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครู  นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ขั้นดำเนินการ ๑. ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้แก่คณะครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม      ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการและรายละเอียดของกิจกรรมตามโครงการให้นักเรียน         ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  ๓. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ ๔. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์ให้นักเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข ๕. ประสานงาน  ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรม  ๖. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลโครงการเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง           ขั้นประเมินผล ๑.  ประชุมคณะครูเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  วิธีการประเมินผล  ๒. ครูประจำชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการประเมินนักเรียน ๓. จัดทำเครื่องมือประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ๔. สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ ๕. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม    ๖. วิเคราะห์  สรุป  รายงานผลการประเมินโครงการ   

 ผลสำเร็จของการดำเนินงาน โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ ได้ดำเนินการพัฒนา นวัตกรรมส่งเสริมให้นักเรียน       ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้กลยุทธ์   BANHUAIRET   Model  จนก่อเกิดความสำเร็จดังนี้  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเร็จทุกคนปลอดยาเสพติดและอบายมุข   การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียน         ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อยู่ในระดับมาก  ผู้เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีความพึงพอใจใน ระดับมาก  ประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โรงเรียน ผู้บริหาร  ครู ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพการส่งเสริมให้นักเรียน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้กลยุทธ์  BANHUAIRET   Model 

 

 

๑. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ปัญหา

๓. ประชุม  วางแผน  เพื่อทำความเข้าใจนโยบาย 

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ               

๕. สร้างเครื่องมือประเมินผล

 

 

๑. ประชุมชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม

๒. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการให้นักเรียน 

    ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

๓. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ

๔. ดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติด

๕. ประสานงาน  ติดตามผลการดำเนินงาน

 ๖. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลกิจกรรม

 

 

 

๑. ประชุมคณะครูเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์  ขั้นตอน 

   วิธีการประเมินผล

๒. ครูประจำชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการประเมิน

   ๓. จัดทำเครื่องมือประเมินผลตามวัตถุประสงค์และ

    เป้าหมายของกิจกรรม

๔. สรุปผลการดำเนินกิจกกรม

๕. รายงานผลการดำเนินกิจกรรม

๖. วิเคราะห์  สรุป  รายงานผลการประเมินกิจกรรม

 

 

 

B = Balance growth นักเรียนปลอด  ยาเสพติดโดยการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

 

 

 

A =Activity  กิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์หลากหลาย

 

N =Noble นักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน

 

H =Head way ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 

A =Accountability ส่งเสริมความรับผิดชอบในตนเอง

 

I =Integration การบูรณาการการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

 

R =Report การรายงานผลความก้าวหน้าของกิจกรรมเป็นระยะและต่อเนื่อง

 

E =Evalution การประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน

 

T =Teamwork การทำงานเป็นทีม         มีการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา

 

ขั้นเตรียมการ

 

ขั้นดำเนินการ

 

ขั้นประเมินผล

 

BANHUAIRET   Model

 

กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อ ป้องกันยาเสพติด

 • ห้องเรียนสีขาว
 • เยี่ยมบ้าน/คารวะผู้สูงอายุ
 • กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
 • กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนิทรรศการยาเสพติด

–     กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อปั่น

      เพื่อแม่

 • จัดประกวดร้องเพลง    คาราโอเกะพลังสีขาว
 • กิจกรรมครูแดร์
 • อบรมนักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติด
 • ค่ายพิชิตการอ่านต่อ   ต้านยาเสพติด
 • กิจกรรมออมทรัพย์
 • จัดอบรมลูกเสือต้านภัย  ยาเสพติด
 • ปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
 • กีฬา-กรีฑา
 • ตรวจปัสสาวะ
 • คลีนิคเสมารักษ์

                     

 

U =unity ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 

 

นักเรียนปลอดยาเสพติด

และอบายมุข

 

 

 

 

 

 

 

 

About นางธรินทร์รัษฎิ์ ทองสุข โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ