แจ้ง การจัดทำใบรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จะดำเนินการออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ จะจัดส่งไปยังโรงเรียนในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งทางโรงเรียนไม่ต้องดำเนินการใดๆ ขอบคุณครับ

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน