รายงานการติดตามการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ ทางระบบe-MES

ขอให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เข้าไปรายงานการติดตาม
การเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ ทางระบบe-MES  โดยใช้ user password
ที่ได้ส่งให้ (ตามหนังสือสพป.ตรัง เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ศธ 04052/ว126
ลว 10 มกราคม 2561) โดยเข้าไปรายงานในเมนู ปี 2561 รายการ รายงานการ
ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 ม.ค.2561  
     หากมีปัญหาการรายงานฯ ติดต่อ เพ็ญศรี  ลำยอง งานติดตามและประเมินผล
กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตรัง เขต 1 โทร. 0872679739  ขอบคุณค่ะ

About นางเพ็ญศรี ลำยอง กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน