โรงเรียนอนุบาลตรังประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่่านการ สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-30 ธันวาคม 2560 และดำเนินการสอบ
คัดเลือกในวันที่ 10 มกราคม 2561 นั้น
   บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้
วิชาเอกคณิตศาสตร์
      1. นางสาวทิพย์วรรณ ไชยจักร
    
ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกอันดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.

วิชาเอกวิทยาศตร์
     1. นางาสวปวิตรา พลวัฒน์

     2. นางสาวศิโรรัตน์ จันทร์แย้ม

     3. นางสาวนิตยาพร ชูสุวรรณ์

     4. นางสาววิตรี ราชเดิม

   ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1และ 2 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ณ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล
โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. 

    หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และจะเเรียกบุคคลลำดับถัดไป
     ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคา 2561
                           Boss0
                     (นายสนทยา ภักดีวานิช)
               ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศผลให้คลิกเมาส์ดูข้างล่างนี้
>>คลิกดูประกาศผลคัดเลือกครูอัตรจ้างทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<

                                                                               0Kur0
                                                      ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

………………………………………………………

                    ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  18  ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-30 ธันวาคม 2560 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  10  มกราคม  2561  นั้น

                                 บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ               ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  ดังนี้

วิชาเอกคณิตศาสตร์

ลำดับที่สอบได้

ชื่อ –  สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวทิพย์วรรณ    ไชยจักร

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและ                         ทำสัญญาจ้าง  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล   โรงเรียนอนุบาลตรัง  วันที่  12 มกราคม  พ.ศ.2561                              เวลา 09.00 น.

   

 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ลำดับที่สอบได้

ชื่อ –  สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวปวิตรา        พลวัฒน์

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 และ 2 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล                        

2

นางสาวศิโรรัตน์       จันทร์แย้ม

โรงเรียนอนุบาลตรัง  วันที่  12 มกราคม  พ.ศ. 2561                               

3

นางสาวนิตยาพร       ชูสุวรรณ์

เวลา 09.00 น.

4

นางสาววิตรี            ราชเดิม

 

 

                                หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา   ดังกล่าว   ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลลำดับถัดไป

                    ประกาศ  ณ  วันที่   11  มกราคม  พ.ศ.2561

 

                                                                                    Boss0

   (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง