โรงเรียนอนุบาลตรังประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
พนักงานขับรถ ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-30 ธันวาคม 2560 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 8-9 มกราคม
2561 นั้น
   บัดนี้ โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังนี้

รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศผลให้คลิกเมาส์ดูข้างล่างนี้
>>คลิกดูประกาศผลคัดเลือกบุคคลลูกจ้างทั้งหมดที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

                                                                              Kur1
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

………………………………………………………

                    ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  18  ธันวาคม 2560 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  พนักงานขับรถ   ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-30 ธันวาคม 2560 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  8-9 มกราคม  2561  นั้น

                    บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ดังนี้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน

ลำดับที่สอบได้

ชื่อ –  สกุล

หมายเหตุ

1

นางปัทมา            ชูทิพย์

 

 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

ลำดับที่สอบได้

ชื่อ –  สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวศิรภัสสร     เยาว์ดำ

 

2

นางสาวกมลรส       โภชสาลี

 

3

นางสาวสุทธดา       อั้นทอง

 

 

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

ลำดับที่สอบได้

ชื่อ –  สกุล

หมายเหตุ

1

นายอมรเทพ       เอี่ยมละม่อม

 

2

นายสุรินทร์         ประกอบ

 

3

นายกุศล             ชูยัง

 

 

                                ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่  12 มกราคม  พ.ศ.2561   เวลา 09.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา  ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลลำดับถัดไป      

                                ประกาศ  ณ  วันที่   9  มกราคม  พ.ศ.2561

                                                                                  Boss2

   (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

 

 

 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง