ราคากลางในงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนบ้านนาทะเล

แบบปปช01   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ปร.4  ปร.5  ปร.6   ปร4 ปร5 ปร6

 

โรงเรียน บ้านนาทะเล

About โรงเรียน บ้านนาทะเล