เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)

ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)
ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด สารรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา ลัคนา พรมทอง

4 บทคัดย่อ

About nui