โครงการภารโรงสัญจร กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว พัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน

โครงการภารโรงสัญจร กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว นักการภารโรงกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว ร่วมกันพัฒนา ตัดหญ้าในสนาม และทาสีห้องอนุบาลให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน  วันที่  7  ธันวาคม  2560 

ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0034 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0035ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0004 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0006 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0007 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0009ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0011 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0012 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0014 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0018 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0021 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0022 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0025 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0026 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0027 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0032 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0033 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0043 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0045 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0046 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0052 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0054 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0058 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0059  ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0062 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0063 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0064 ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0065ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0038ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0040ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0041ภารโรงสัญจร 2_๑๗๑๒๐๗_0042

 

 

 

About นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน/โรงเรียนบ้านเขาติง