การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

1. โรงเรียนวัดปากเหมือง รวมกับ โรงเรียนวัดดอนผาสุก จัดเป็นการเรียนรวมทุกขั้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป

2. โรงเรียนวัดวังหลุง รวมกับ โรงเรียนบ้านเกยเชน จัดเป็นการเรียนรวมทุกขั้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป

3. โรงเรียนพิศาลนฤมิต รวมกับโรงเรียนวัดร่อนนา จัดเป็นการเรียนรวมทุกขั้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป

4. โรงเรียนวัดปากแพรก  รวมกับโรงเรียนวัดบางพระ จัดเป็นการเรียนรวมทุกขั้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป

5. โรงเรียนวัดธงทอง รวมกับโรงเรียนบ้านท่าเจริญ จัดเป็นการเรียนรวมทุกขั้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน 2560

admin

About admin