ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดีเซล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

Chananchida

About Chananchida