ขอเชิญเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ธนาคารออมสินได้จัดทำมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้กำหหนดแนวทางให้เป็นไปตามความสามาถในการชำระหนี้ของผู้กู้ดังนี้
1. พักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี โดยส่งชำระดอกเบี้ยปกติ 100%
2. พักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี โดยส่งชำระดอกเบี้ยปกติ   50%
2. พักชำระเงินต้นไม่เกิน 3 ปี โดยส่งชำระดอกเบี้ยปกติ   25%
สำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารออมสินเขตตรัง กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจง เงือนไขและสิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวฯ  และขอเชิญเข้าร่วมรับฟังในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนวิเศษ  โดยขอให้เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน 

kornkanok

About kornkanok