ประกาศโรงเรียนบ้านเขาติง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปชวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารแนบดังต่อไปนี้.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียน ๓ ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านเขาติง  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ อาคารเรียน  ๓ ห้องเรียน   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เอกสารแนบดังต่อไปนี้

1.  ประกาศโรงเรียนบ้านเขาติง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๒/๒๖ ขนาด ๓ ห้องเรียน

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.42.แบบ สปช. 102-26 (3ห้อง)

4.แบบ ปร.4

5.แบบ ปร.5

6.แบบ ปร.6

About นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน/โรงเรียนบ้านเขาติง