จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านพักผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

Chananchida

About Chananchida