รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องเศรษฐศาสตร์ใน การดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยครูอภันตรี รักษศรี

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้รายงาน  อภันตรี รักษศรี

ปีที่วิจัย  พ.ศ. 2559

 

บทคัดย่อ

           

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม    3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จำนวน 12  คนเครื่องมือที่ใช้ในการชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 18 แผน18 ชั่วโมง(ไม่รวมแผนปฐมนิเทศและแผนทดสอบหลังเรียน)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ4 ตัวเลือก จำนวน30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น   0.95   และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าความเชื่อมั่น 0.77  ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for Paired Samples)

                ผลจากการวิจัยพบว่า ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีค่า E1/E2 = 83.16/85.83มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่ใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05     และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่องเศรษฐศาสตร์ในการดำรงชีวิต  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด
 

ดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ที่นี่

 

admin

About admin