การพัฒนาชุดกิจกรรมแผนผังความคิด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด (NHT ) เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โดย : นางเปรมใจ เจียมจราพันธ์ โรงเรียนอนุบาลตรัง

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาชุดกิจกรรมแผนผังความคิด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค

             ร่วมกันคิด  (NHT )  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน  นางเปรมใจ  เจียมจราพันธ์

ปีที่วิจัย  พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

                การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแผนผังความคิด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด  (NHT)  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมแผนผังความคิด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด  (NHT)  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3   ระหว่างก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม  3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จากการใช้ชุดกิจกรรมแผนผังความคิด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด  (NHT)  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2  โรงเรียนอนุบาลตรัง  จังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต  1  ปีการศึกษา  2559  จำนวน  45  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ชุดกิจกรรมแผนผังความคิด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด  (NHT)  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  5  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน 18   แผน  เวลา  18  ชั่วโมง  (ไม่รวมแผนปฐมนิเทศและแผนทดสอบหลังเรียน)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น  0.92  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าความเชื่อมั่น  0.95  ตามลำดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  (t-test for Paired Samples)

ผลจากการวิจัย  พบว่า  ผลการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมแผนผังความคิด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด  (NHT )  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3   มีค่า  E1/E2 = 84.8/85.9  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ใช้ชุดกิจกรรมแผนผังความคิด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด  (NHT)  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05     และผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ต่อชุดกิจกรรมแผนผังความคิด ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคร่วมกันคิด  (NHT)  เรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

>>คลิกดูรายละเอียดบทคัดย่อที่นี่<<

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง