ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผอ.กลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 1

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้อำนวยการกลุ่ม/เจ้าหน้าที่ สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการของ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมวิเคราะห์จุดเด่น/จุดด้อย/อุปสรรค/โอกาสของ สพป.ตรัง เขต 1 เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2561 ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 17  พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
IMG_8544_resize IMG_8547_resize IMG_8549_resize IMG_8550_resize IMG_8551_resize IMG_8552_resize IMG_8553_resize IMG_8554_resize IMG_8555_resize IMG_8556_resize IMG_8557_resize IMG_8558_resize IMG_8559_resize IMG_8560_resize IMG_8561_resize IMG_8562_resize IMG_8563_resize IMG_8564_resize IMG_8565_resize IMG_8566_resize IMG_8567_resize IMG_8568_resize IMG_8569_resize IMG_8570_resize IMG_8572_resize IMG_8573_resize IMG_8575_resize IMG_8580_resize IMG_8581_resize IMG_8582_resize IMG_8583_resize IMG_8584_resize IMG_8585_resize IMG_8586_resize IMG_8587_resize IMG_8588_resize IMG_8589_resize IMG_8590_resize IMG_8591_resize IMG_8592_resize IMG_8594_resize IMG_8595_resize IMG_8596_resize IMG_8597_resize IMG_8598_resize IMG_8599_resize IMG_8600_resize IMG_8601_resize IMG_8602_resize IMG_8603_resize IMG_8604_resize IMG_8605_resize IMG_8606_resize IMG_8607_resize IMG_8608_resize IMG_8609_resize IMG_8610_resize IMG_8611_resize IMG_8612_resize IMG_8614_resize IMG_8616_resize IMG_8617_resize IMG_8618_resize IMG_8619_resize IMG_8620_resize IMG_8621_resize IMG_8622_resize IMG_8624_resize IMG_8628_resize IMG_8629_resize IMG_8630_resize IMG_8631_resize IMG_8632_resize

kornkanok

About kornkanok