การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวธัญนันท์  แก้วเกิด นักวิชาการศึกษาสำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ประธานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Trasparency  Assessment:ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยนายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละหัวข้อภารกิจงาน ตอบข้อซักถามแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ สพป.ตรัง เขต 1
IMG_8510_resize IMG_8512_resize IMG_8513_resize IMG_8514_resize IMG_8516_resize IMG_8517_resize IMG_8518_resize IMG_8520_resize IMG_8521_resize IMG_8522_resize IMG_8523_resize IMG_8524_resize IMG_8525_resize IMG_8526_resize IMG_8527_resize IMG_8528_resize IMG_8529_resize IMG_8530_resize IMG_8531_resize IMG_8533_resize IMG_8534_resize IMG_8535_resize IMG_8536_resize IMG_8537_resize IMG_8538_resize

kornkanok

About kornkanok