ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นโรงเรียนบ้านทุ่งกอ

ประกาศราคากลางงบซ่อมแซมอาคารเรียน297,000บาท

About นางนงเยาว์ ลีละวัฒน์วัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งกอ