โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ก. โรงเรียนบ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ก. โรงเรียนบ้านหนองหว้า

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 297,000 บาท

ราคากลางและ ปปช.01ปร4ฝ้าเพดานบ้านหนองหว้า  ปร.5-ฝ้าเพดานบ้านหนองหว้า ปร6ฝ้าเพดานบ้านหนองหว้า ปปช.01บ้านหนองหว้า 

 

 

About นางภณสา ศรียาภัย โรงเรียนบ้านหนองหว้า โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม