โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก. โรงเรียนบ้านปากปรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป1ก.      

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนบ้านปากปรน

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   366,300  บาทแบบประมาณการซ่อมแซมอาคารป1ก-ปร.4 แบบประมาณการซ่อมแซมอาคารปร5 แบบประมาณการซ่อมแซมอาคารป1ก-ปร6 (1)

About banpagpron