การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไทรงาม โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

บทคัดย่อ

                 

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไทรงาม โดยใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

ชื่อผู้รายงาน    นางสุภาวดี  ศรีนฤมล

                                          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านไทรงาม จำนวน 11 คน โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำนวน 24 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำนวน  24  แผน  แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางสังคมจำนวน 30 ข้อ แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ()    

                                ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  83.75/86.06 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 (2) ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ปรากฏว่าหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพฤติกรรมทางสังคมสูงขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน (3) ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ปรากฏว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ค่าเฉลี่ย ()  เท่ากับ 2.97 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

 

About นางสุภาวดี ศรีนฤมล