ประกาศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

ประกาศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง

About Udomporn Hualee โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว