โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพในการปฏบัติราชการของลูกจ้างประจำ” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานคลังจังหวัดตรัง ให้พิจารณาคัดเลือกลูกจ้างประจำในหน่วยงานที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตร"การพัฒนาศักยภาพในการปฏบัติราชการของลูกจ้างประจำ" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 คน โดยฝึกอบรมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานคลัง เขต 9 จังหวัดสงขลา สพป.ตรัง เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้โรงเรียนในสังกัดทราบ  หากโรงเรียนใดประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ สามารถสมัครได้ แต่สำนักงานคลังจังหวัดตรังจะพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7 คน เพื่อส่งเข้าร่วมฝึกอบรมต่อไป หากโรงเรียนใดประสงค์สมัครให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่  6  พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 16.00 น.

kornkanok

About kornkanok