ประกาศโรงเรียนวัดควนวิเศษ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                           ประกาศโรงเรียนวัดควนวิเศษ

              เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

                                                …………………………………………..

ด้วยโรงเรียนวัดควนวิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  ตามโครงการครูอัตราจ้างของโรงเรียน  จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  29 / 2546   ลงวันที่   8 กรกฎาคม 2546  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว    จึงประกาศรับสมัครบุคคลตามรายละเอียดดังนี้
               1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
                    ครูอัตราจ้าง  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  จำนวน 1  อัตรา  ระยะเวลา  12  เดือน

เดือนละ 9,000 บาท
              2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

                      2.1  อายุไม่เกิน  35  ปี

                      2.2   ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

   3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
                     3.1  ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

            3.2  มีใบประกอบวิชาชีพครู

            3.3  มีความเมตตาต่อเด็ก

   4. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
                    ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดควนวิเศษ  ถนนวิเศษกุล  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอ เมืองตรัง  จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่  6 – 8 พฤศจิกายน 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

รายละเอียด   << ประกาศครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ >>

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ