ด่วนมาก เรื่อง การรับชมรับฟัง รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

่ตามที่ สพป.ตรัง เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด โดยขอให้ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทุกท่านรับชม
รับฟัง รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. (ทุกวันพุธของสัปดาห์) นั้น ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทุกท่านที่รับชมรับฟัง ให้ความคิดเห็น ต่อรายการนี้ผ่านโทรศัพท์มือถือ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

QRcodeสำหรับโรงเรียน1พย60(ของสพป.)

About นางเพ็ญศรี ลำยอง กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน