รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ นักเรียนโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ปีการศึกษา 2559

ชื่อผลงาน       รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ปีการศึกษา  2559

                  ชื่อผู้ประเมิน         นางอุไรวรรณ  จันทร์สว่าง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง

                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

                  ชื่อสถานศึกษา       โรงเรียนบ้านย่านตาขาว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 

                  ปีที่ประเมิน           ปีการศึกษา 2559
 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

            การประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านตาขาวครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท  ปัจจัยนำเข้า  กระบวนการ  ผลผลิตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการ  การประเมินในครั้งนี้ศึกษาจากประชากรซึ่งประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียนจำนวน  1  คน  ครูผู้สอนจำนวน  32  คน  นักเรียนจำนวน  209 คน  ผู้ปกครองจำนวน  209 คน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน  13  คน  รวมทั้งสิ้น  464  คน  การประเมินโครงการใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ (CIPP  Model)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ   รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ  ซึ่งผู้ประเมินสร้างขึ้นเอง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS  for  Windows  v.16    ผลการประเมินปรากฏ  ดังนี้
 

ผลการประเมิน

          1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ปีการศึกษา 2559 พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.81, S.D. = 0.39)

          2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านตาขาว ปีการศึกษา 2559  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.77, S.D. = 0.42)

          3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านย่านตาขาว  ปีการศึกษา  2559  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.76, S.D. = 0.42)
 

4. ด้านผลผลิต  เป็นการประเมินในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และด้านความพึงพอใจต่อโครงการโดยผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจะพิจารณาแต่ละด้าน  สรุปผลดังนี้

              4.1  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมแต่ละกิจกรรม  ดังนี้

                 4.1.1  กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ต้านภัยยาเสพติด  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   (= 4.73, S.D. = 0.44)

                 4.1.2  กิจกรรมกินดี  อยู่ดี  ชีวีมีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.72, S.D. = 0.45)

                 4.1.3  กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและจิตอาสา  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   (= 4.71, S.D. = 0.48)

                 4.1.4  กิจกรรมบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.72, S.D. = 0.44)

                 4.1.5  กิจกรรมสามประสานสายใยรัก  พบว่า  ระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.73, S.D. = 0.44)

            4.2  ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านย่านตาขาว  ปีการศึกษา   2559  พบว่า  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อการประเมินผลผลิตของโครงการ  เฉลี่ย  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (= 4.74, S.D. = 0.43)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรีย
2.ควรนำผลการประเมินโครงการที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ ปรับปรุง แก้ไขด้านต่างๆ ที่ค้นพบโดยส่งเสริมกิจกรรมที่ทำได้ดีให้ดียิ่งขึ้นไปและปรับปรุงกิจกรรมที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำ

หนังสืออบรมคศ3

ratana

About ratana