รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นางสาวมะลิวัลย์ กาลสุวรรณ

ชื่อเรื่อง         รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
                   เรื่อง การหาร
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา         นางสาวมะลิวัลย์  กาลสุวรรณ
                   
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
                  
โรงเรียนบ้านปากไพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีที่ศึกษา       2559

 

บทคัดย่อ

                   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                   ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มโรงเรียนหนองตรุต-นาท่าม  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1 จำนวน 30 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านปากไพ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน 5 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง    

                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาร เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  2) แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ  3) แผนการจัด การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 แผน  4) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 เล่ม รวม 16 แบบฝึก และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยาก-ง่าย ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีประสิทธิผล

 

ผลการวิจัย  พบว่า

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.33/79.33 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 44.00

3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.6600 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.00

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปากไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์               เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.72, S.D. = 0.44)

ดาวน์โหลดบทคัดย่อที่นี่

 

admin

About admin