ด่วนที่สุด เลื่อนการประชุมการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

เรียน ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ทุกกลุ่ม

ด่วนที่สุด  ขอเลื่อนการประชุมวันที่ 17 ตุลาคม 2560  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)   ดังกล่าว จนกว่าจะมีหนังสือราชการแจ้งไปอีกครั้งหนึ่ง

กลุ่มนิเทศฯ  075-572-056
 

 

 

รวงพิน อ่อนคง

About รวงพิน อ่อนคง