การประกวดผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการประกวดค้นหาสุดยอดโรงเรียนที่ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรง ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 12 ประการ สู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และประกาศเกียรติคุณยกย่องโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศพัฒนาต่อยอด เผยแพร่วิธีปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงนำไปเป็นแบบอย่าง พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2560
IMG_8249_resize IMG_8251_resize IMG_8253_resize IMG_8255_resize IMG_8256_resize IMG_8258_resize IMG_8259_resize IMG_8260_resize IMG_8261_resize IMG_8262_resize IMG_8263_resize IMG_8264_resize IMG_8266_resize IMG_8268_resize IMG_8269_resize IMG_8270_resize IMG_8271_resize IMG_8272_resize IMG_8273_resize IMG_8274_resize IMG_8275_resize IMG_8276_resize IMG_8277_resize IMG_8278_resize IMG_8279_resize IMG_8280_resize IMG_8281_resize IMG_8282_resize IMG_8283_resize IMG_8284_resize IMG_8285_resize IMG_8286_resize IMG_8287_resize

kornkanok

About kornkanok