โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 ปี 2560

นางสาวผุสดี บ่นหา ครู หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียนที่เดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรมทักษะทางวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 ณ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มศักยภาพของนักเรียนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและบุคลากร
โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม โรงเรียน
อนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
>>คลิกชมภาพการประชุมครูนักเรียนทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0398 IMG_0399
IMG_0492 IMG_0493 IMG_0494
IMG_0503 IMG_0505
IMG_0403 IMG_0404 IMG_0405 IMG_0410
IMG_0419 IMG_0420 IMG_0421 IMG_0424 IMG_0425 IMG_0427 IMG_0428 IMG_0429 IMG_0430 IMG_0434 IMG_0435 IMG_0439 IMG_0440 IMG_0441 IMG_0445 IMG_0454 IMG_0455 IMG_0457 IMG_0458 IMG_0460 IMG_0462 IMG_0463 IMG_0486 IMG_0488 IMG_0490 IMG_0497 IMG_0498 IMG_0502 IMG_0504 IMG_0506 IMG_0507 IMG_0508 IMG_0509 IMG_0510
IMG_0446 IMG_0447 IMG_0448
IMG_0451 IMG_0452 IMG_0453
IMG_0464 IMG_0465 IMG_0466

IMG_0470 IMG_0473 IMG_0474
IMG_0477 IMG_0491 IMG_0500
IMG_0492 IMG_0493 IMG_0494
IMG_0495IMG_0467 IMG_0468
IMG_0469 IMG_0511 IMG_0512
IMG_0508 IMG_0510

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง