แจ้งขอให้โรงเรียนดาวน์โหลด คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 62

ขอให้โรงเรียนดาวน์โหลดเอกสารและนำมาในวันที่อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษา  วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 

คู่มือจัดตั้งงบประมาณปี 62

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน