รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย : นางวีรนุช ธรรมวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง

ชื่อเรื่อง       รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระ 

                  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย          นางวีรนุช ธรรมวัฒน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
                  
โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 
ปีที่วิจัย        2559

 

                                                           ฃบทคัดย่อ

 

                   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถม-
ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระหว่างก่อนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิต
ศาสตร์ เรื่อง การคูณ  3)หาค่าดัชนีประสิทธิผล  ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 และ  4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง  การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

                      ประชากร ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 6 ห้องเรียน 245 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรง
เรียนอนุบาลตรัง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 1 ห้องเรียน 45 คน กำหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์         

                      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 เล่ม รวม 16 แบบฝึก 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่อง การคูณ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3) แบบทดสอบท้าย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ  4)
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 16 แผน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง
ค่าความยากค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
(t – test, Dependent samples)

                                               ผลการวิจัย  พบว่า

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ  77.93/77.41 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75              

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล
ตรัง สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เท่ากับ 0.6144 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.44

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก(= 2.72, S.D. = 0.44 )

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง