โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ด้าน1และ2)

นายภิญโญ ยอดทอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้านนาโต๊ะหมิง) ประธานคณะการ น.ส.เสาวภาพัชร 
ภู่ประภาดิลก ผอ.ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการ และนายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ การประเมินนางสาวสายขวัญ ยังช่วย ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (บ้าน
นาโต๊ะหมิง) เพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1-ด้านที่ 2) ณ ห้องประชุม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 39 
(บ้านนาโต๊ะหมิง)  วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560

IMG_0192IMG_0225 IMG_0193 IMG_0194 IMG_0195 IMG_0196 IMG_0197 IMG_0197 IMG_0199 IMG_0200 IMG_0201 IMG_0202 IMG_0203 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0206 IMG_0208 IMG_0209 IMG_0210 IMG_0211 IMG_0212 IMG_0213 IMG_0214 IMG_0215 IMG_0216 IMG_0218 IMG_0219 IMG_0220 IMG_0221 IMG_0222 IMG_0223 IMG_0224 IMG_0226 IMG_0228 IMG_0229 IMG_0230

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง