โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมกล่าวคำอำลาและกล่าวแสดงความรู้สึกครูเกษียณอายุราชการ ปี 2560

ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลตรังประกอบไปด้วย นายกิติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ
นางกาญจนา ไชยรัตน์ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางอัมพร มณเฑียรสุภา ครูวิทยฐานะครูชำนาญ
การพิเศษ นายประยูร อุ้ยใจดี ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และนางดุษณีย์ มุสิกะ เจ้าหน้าที่การเงิน
ชำน่าญการ กล่าวแสดงความรู้สึก และกล่าวอำลานักเรียน หน้าแถวโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
>>คลิกชมภาพบรรยาการกล่าวความรู้สึกทั้งหมดที่นี่<<
>>
โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9858IMG_9839
IMG_9732 IMG_9899"
IMG_9900IMG_9797
IMG_9898 IMG_9901 IMG_9903
IMG_9871 IMG_9872
IMG_9892 IMG_9896
IMG_9909 IMG_9910
IMG_9783 IMG_9784 IMG_9785
IMG_9786 IMG_9787
IMG_9788 IMG_9794
IMG_9802 IMG_9803 IMG_9811
IMG_9816 IMG_9817
IMG_9839 IMG_9841
IMG_9842 IMG_9843
IMG_9847 IMG_9849
IMG_9931 IMG_9932
IMG_9933 IMG_9934
IMG_9935 IMG_9936
IMG_9937 IMG_9939

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง