การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง โดย นางกาญจนา ชูเกิด

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง

ชื่อผู้รายงาน  นางกาญจนา  ชูเกิด

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559  ของโรงเรียนบ้านควนยาง จำนวน 15 คน โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา  8  สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง  จำนวน  24  กิจกรรม  แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง จำนวน  24  แผน  แบบทดสอบวัดความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  แบบบันทึกพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเอง  และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย  ()  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( )  

                       ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงมีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ 82.79/84.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 (2) ผลการเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงปรากฏว่าหลังการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน (3) ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงปรากฏว่านักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2  มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 8 สัปดาห์ () มีค่าเท่ากับ 2.95 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

 

ดาวน์โหลดทคัดย่อ

 

admin

About admin