ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาโครงการ “พัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่”

           ด้วยสมาคมพัฒนาครูไทย จัดการประชุมสัมนาครู ผู้บริหาร ผละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางที่นำเสนอเพื่อการปฏิบัรูปการศึกษาไทยทั้งระบบและการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างสร้างสรรค์ โดยคณะกรรมการ 3 ฝ่าย (สมาคมพัฒนาครูไทย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สถาบันการเงิน และ ตัวแทนภาครัฐ) ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จังหวัดพังงา เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

           เพื่อแจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบและเข้าร่วมประชุม โดยสำรองที่นั้ง ที่สมาคมพัฒนาครูไทย โทร 02-191-3121 , 02-191-3122  มือถือ 064-962-6419 , 077-270-685

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน