ด้วย สพฐ. ให้เร่งรัดโรงเรียนชำระค่าสาธารญูปโภค(ค่าไฟฟ้า ค่าปะปา ค่าไปรษณีย์)ที่ค้างชำระให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2560 โดยให้โรงเรียนดำเนินการ

บันทึกข้อมูลการชำระค่าสาธารญูปโภคทุกเดือนผ่านเว็บไซต์ในระบบการติดตามผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี http://e-budget.jobobec.in.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน