โรงเรียนวัดโหละคล้าตกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ปร 4

ปร 5

ปร 6

About นางสาววรรณา อินใหม่ โรงเรียนบ้านไทร โรงเรียนบ้านทอนพลา โรงเรียนวัดโหละคล้า