รายงานผลการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ  PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะ (Coaching)
                     ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ผู้ศึกษา           นางฉวีวรรณ  ศิลปะ

หน่วยงาน        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา  2559                                                          

บทคัดย่อ

รายงานการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะ (Coaching)  ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  จำนวน 9  สถานศึกษา ที่สมัครใจเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2559 แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 9 คน  ครู จำนวน 27 คน และนักเรียน จำนวน 653 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) คู่มือการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  2) เอกสารแนวทางการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 3) แบบประเมินความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา 4) แบบประเมินความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู 5) แบบประเมินคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน 6) แบบประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 7) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ความถี่ และค่าร้อยละ  ผลการศึกษา  พบว่า

1. ผลการนิเทศโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE ผสานเทคนิคการชี้แนะ (Coaching) ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า ความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ความสามารถในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และสถานศึกษาจำนวน 9 สถานศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ความพึงพอใจของผู้รับการนิเทศที่มีต่อกระบวนการนิเทศแบบ  PIDRE  ผสานเทคนิค การชี้แนะ (Coaching) ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน