การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-book เรื่องอาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยนายปวร ทองบัว


ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
           เทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้ศึกษา นายปวร ทองบัว
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559
                                                             บทคัดย่อ
                 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อาชีพในชุมชน) ก่อนและหลังเรียน ที่ใช้สื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพ
ในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลตรัง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559 จานวน 45 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้วัด ประกอบด้วย สื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง อาชีพในชุมชน แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการใช้สื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าประสิทธิภาพ(E1/E2) การหาค่าเฉลี่ย (x̅) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่าที (t-test) แบบ Dependent
               ผลการศึกษาพบว่า
1. สื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.33/90.67 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่1 ที่ว่า สื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างมีประสิทธิภาพ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้สื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าค่า t ที่คานวณมีค่าเท่ากับ 8.930 ที่ระดับนัยสาคัญ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่ .01 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนE-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อาชีพในชุมชน) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.70 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 3 ที่ว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอน E-Book เรื่อง อาชีพในชุมชน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง