การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

สพฐ. ประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จากองค์ จากการสนับสนุนของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมองค์กรและหน่วยงานภายนอก โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้จากเว๊บไซต์  http://moderateclass.innoobec.com/moderate.php  และ http://mcmk.obec.go.th/

 

 

 

รวงพิน อ่อนคง

About รวงพิน อ่อนคง