รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศประจำสถานที่ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67ประจำปึการศึกษา 2560

ฝ่ายข้อมูลประจำสถานที่แข่งขัน

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน