ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระวิทยาศาสตร์ การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6 และระดับชั้น ม.1-3

สามารถส่งรูปเล่มรายงานที่ นางสาววาสนา เจริญภักดิ์ ที่ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ภายใน วันที่ 14 กันยายน 2560

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน