สถานที่แข่งขัน รายละเอียดครื่องคอม และหัวข้อแข่งขันคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ระดับประถมและมัธยม

สถานที่แข่งขัน รายละเอียดเครื่องคอม และหัวข้อแข่งขันคอมพิวเตอร์  การแข่งขันทักษะการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพี้นที่ เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 

****ให้ทีมที่ส่งแข่งขันรายการคอมพิวเตอร์เตรียมหูฟัง  และ โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันมาด้วยตนเอง โดยการเขียนลง แผ่น CD หรือ DVD  เท่านั้น
      ทางทีมงานจัดสรรให้เฉพาะระบบปฏิบัติการ  โปรแกรม Paint  และ โปรแกรมชุด OFFICE  ให้เท่านั้นตามรายละเอียดที่แนบมา

    <<<<    สถานที่แข่งขันการงานอาชีพ60  >>>>

About เอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ