การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้

                      กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

ชื่อผู้รายงาน     นางจรวยพร  ชูบัว

ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา 2559

 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน       ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านลำแคลง จำนวน 11 คน โดยดำเนินการทดลองและพัฒนาเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ จำนวน 24 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ จำนวน 24 แผน แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) 

                   ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.22/86.36  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น ก่อนการจัดประสบการณ์อย่างเห็นได้ชัดเจน  3. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ เฉลี่ยโดยรวม () มีค่าเท่ากับ 2.93  อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

About นางสุภาวดี ศรีนฤมล