กิจกรรมประกวดภาพยนต์สั้น กลุ่มสาระสังคมศึกษา

ขอให้โรงเรียนตัวแทนประกวดภาพยนต์สั้น กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับเขตพื้นที่ ซึ่งกำหนดแข่งขันในวันที่ 17 กันยายน  2560 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และเพื่อให้การประกวดเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ สพฐ.กำหนด จึงแจ้งโรงเรียนตัวแทนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาทุกทีม ส่ง VTR ภาพยนต์สั้นส่งเข้าประกวด ที่สามารถเปิดได้หลายโปรแกรม ให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนวันแข่งขัน โรงเรียนละ 5 แผ่น( Storybord ส่งวันแข่งขัน  ภายในวันที่ 13 กันยายน 2560 )ที่ คุณวาสนา  เจริญภักดิ์ ห้องส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.ตรัง 1

เนาวรัตน์ เจือกโว้น

About เนาวรัตน์ เจือกโว้น