ครูสุวรรณี รอดสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองเป็ด เผยแพร่ผลงานวิชาการ “การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่ม”

บทคัดย่อ

                 

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียน        วัดหนองเป็ดโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่ม

ชื่อผู้รายงาน   สุวรรณี  รอดสวัสดิ์

                         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่างก่อนกับหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่ม (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่ม กลุ่มประชากรเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ของโรงเรียนวัดหนองเป็ด จำนวน14 คน โดยดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่มจำนวน 24กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่มจำนวน 24 แผน  แบบทดสอบวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กแบบบันทึกพฤติกรรมความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่มสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่า ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ()และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ()

                   ผลการศึกษาพบว่า (1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่มมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  81.38/88.80  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  (2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่มปรากฏว่าหลังการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 26.64 สูงขึ้นก่อนการจัดกิจกรรมอย่างเห็นได้ชัดเจน (3) ผลการศึกษาด้านความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ฉีก ตัด ปะ จากกระดาษด้วยกระบวนการกลุ่มปรากฏว่า นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยรวมทั้ง 8 สัปดาห์  มีค่าตั้งแต่ 12 – 14 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

About นางสาววิลาวัลย์ แก้ววิเชียร โรงเรียนวัดหนองเป็ด